بخش‌ها

بخش 1(بخش بستری و Post UP جراحی قلب) -جراحی زنان زایمان 
بخش3(جراحی زنان و زایمان)
بخش 4(جراحی زنان)
بخش 5(جراحی مردان واطفال)
بخش 6(جنرال)
بخش 7(نورولوژی)
بخش 8(داخلی)
بخش نوزادان
بخش بلوك زایمان