ویژگی های فرهنگی و بومی مردم منطقه

در گذر زمان، عرصه ها و جنبه های مختلف زندگی بشر، همواره رو به گسترش بوده است، عبور از زندگی ساده و انفرادی به زندگی پیچیده و جمعی، بتدریج به تشكیل جوامع كوچك اولیه، روستانشینی و نهایتاً شهرنشینی انجامید، لذا مدیریت شهری به منظور ساماندهی امورات شهر و سهولت امر زندگی انسان ها فعالیت خود را آغاز و زمینه ساز حضور فعال اركان جامعه در سطح كلان گردید.
محله گذر وزیر دفتر(که هم اکنون مقدس خیابانی نامیده شده) در منطقه 12 تهران، از شمال به خیابان 15 خرداد، جنوب به خیابان مولوی، شرق به خیابان خیام و از غرب به خیابان وحدت اسلامی وصل است.
زبان: زبان اغلب مردم، زبان رسمی فارسی می باشد و  به زبان آذری هم تکلم می کنند، به دلیل مهاجرپذیر بودن این منطقه و وجود اقوام و طوایف  مختلف، گویش هایی به زبان های  شمالی، لری، كردی و سایر زبا نهای محلی نیز مشاهده می شود.
وضعیت فرهنگی و معیشتی: اغلب ساكنین در این ناحیه قشر کارگز  می باشند لذااز نظر وضعیت معیشتی و اقتصادی اغلب قشر کارگر بوده است و در وضعیتی ضعیف ارزیابی می گردند.
مشكلات و معضلات موجود: یكی از مشكلات و معضلات شایع این منطقه، بیكاری جوانان جویای كار و قشر تحصیل كرده می باشد، كه خود منشأ بسیاری از معضلات و آسیب های اجتماعی و فرهنگی درجامعه خواهد بود.به طوری كه موارد بیشماری ازگرایش جوانان به سوی مواد مخدر، كارهای خلاف و بزهكاری در این منطقه مشاهده شده است.
عدم وجود امكانات تفریحی و گردشگری كافی و مناسب در ناحیه نیز ازمشكلات مطرح در این منطقه می باشد. با توجه به جمعیت ساكن در ناحیه نیاز به احداث فرهنگسراها، فضای سبز و مؤسسه های فرهنگی هنری در جهت بهبودی اهداف فوق همچنان مشاهده می گردد.