چارت پرستاری

چارت تشكیلاتی دفتر پرستاری : 
مدیر پرستاری بیمارستان ( مترون )
سوپر وایزران  بالینی: 
     1) سوپر وایزر بالینی صبح
     2) سوپر وایزر های بالینی عصر و شب ( درگردش )
سوپروایزر آموزشی
سوپروایزر كنترل عفونت
سرپرستاران بخشهای سرپایی وبستری
 
چارت پرستاری