منشور حقوق گیرنده خدمت

1. دریافت اطلاعات

1.1 منشور حقوق گیرنده خدمت در دسترس و درمعرض دید گیرندگان خدمت قراردارد .

2.1 درمانگاه به گیرنده خدمت درخصوص نام، مسئولیت و رتبه حرفه ای اعضای گروه پزشكی مسئول ارائه مراقبت ازجمله پزشک، پرستار، دانشجو ) با ذکر رشته و پایه تحصیلی ( و ارتباط حرفه ای آنها با یكدیگر، اطلاع رسانی می نماید .

3.1 درمانگاه با رعایت مقررات پوشش مصوب وزارت بهداشت، شناسایی ردههای مختلف كاركنان را برای گیرندگان خدمت تسهیل می نماید .

4.1 درمانگاه به گیرنده خدمت درخصوص روشهای تشخیصی و درمانی، نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالی آن، تشخیص، سیر بیماری، پیش آگهی و عوارض آن و نیز تمام اطلاعات تأثیرگذار در روند تصمیم گیری گیرنده خدمت به نحو مطلوب و به میزان كافی، در زمان مناسب و متناسب با شرایط گیرنده خدمت به شیو های ساده و قابل درك اطلاع رسانی می نماید .

5.1 درمانگاه به گیرنده خدمت درخصوص نحوه دسترسی به پزشك معالج و اعضای اصلی گروه پزشكی در طول درمان، اطلاع رسانی می نماید .

6.1 درمانگاه در زمان پذیرش به گیرنده خدمت و مراجعان درباره خدمات درمانگاه اعم از درمانی و غیردرمانی، ضوابط و هزینه های قابل پیش بینی، بیمه های طرف قرارداد بیمارستان و ضوابط آن، همچنین سیستم های حمایتی اطلاع رسانی می نماید .

7.1 درمانگاه به گیرنده خدمت درخصوص تمام اقدامات پژوهشی مرتبط اطلا ع رسانی می نماید .

8.1 درمانگاه به گیرنده خدمت اطمینان می دهد که تصمیم گیری وی مبنی بر شركت یا عدم شرکت در هرگونه پژوهش، تأثیری در تداوم و نحوه دریافت خدمات سلامت نخواهدداشت .

9.1 درمانگاه اطمینان حاصل می نماید که قوانین و مقررات مربوط به رعایت كدهای ملی اخلاق در پژوهش در رابطه با تمام طرح های تحقیقاتی که با موضوعات انسانی سر و کار دارد رعایت می شوند .

10.1 درمانگاه ابه گیرنده خدمت درخصوص خط مشی حفاظت از اموال گیرنده خدمت اطلاع رسانی می نماید .

2. مطلوبیت خدمات سلامت

2.1 درمانگاه به گیرنده خدمت، خدمات سلامت مناسب ارائه می نماید .

2.2 درمانگاه، در موارد اورژانس، بدون توجه به تأمین هزینه مراقبت، خدمات سلامت مناسب ارائه می نماید .

3.2 درمانگاه، درصورتی که ارائه خدمات سلامت مناسب در موارد اورژانس مقدور نباشد، پس از ارائه خدمات سلامت ضروری و توضیحات لازم، زمینه انتقال گیرنده خدمت به واحد مجهز را فراهم می نماید .

3. گرو ههای آسیب پذیر

3.1درمانگاه از گرو ههای آسیب پذیر جامعه از جمله كودكان، زنان باردار، افراد ناتوان، سالمندان، بیماران روانی، گیرندگان خدمت مجهولالهویه، معلولان ذهنی و جسمی، افراد بدون سرپرست و دیگر جمعیت های درمعرض خطر، به طور مناسب ) تجهیزاتی، فیزیکی، ایمنی و درمانی ( حمایت می نماید .

4. گیرنده خدمت در حال احتضار

4.1 درمانگاه به گیرنده خدمتی که در مراحل پایانی زندگی است مراقبت های محترمانه و توأم با مهربانی و همدردی ارائه می نماید .

4.2 درمانگاه شرایطی فراهم مینماید که گیرنده خدمت درحال احتضار در آخرین لحظات زندگی خویش از مصاحبت و همراهی افرادی كه مایل به دیدارشان است برخوردار گردد .

5. محرمانه بودن اطلاعات

5.1 درمانگاه اطمینان حاصل می نماید که تنها گیرنده خدمت، گروه درمانی، افراد مجاز از طرف گیرنده خدمت و افرادی که به حکم قانون مجاز تلقی می شوند، می توانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند .

5.2 درمانگاه درصورت درخواست گیرنده خدمت، تصویر تمام اطلاعات ثبت شده در پرونده بالینی را دردسترس وی قرارمی دهد .

6. حفظ حریم خصوصی

6.1 درمانگاه، خدمات سلامت را با احترام به حفظ حریم خصوصی گیرنده خدمت ارائه می نماید .

6.2 درمانگاه تمام امکانات لازم جهت تضمین حفظ حریم خصوصی گیرنده خدمت را فراهم می نماید .

6.3 درمانگاه شرایطی را فراهم نموده است که در همه بخش ها به خصوص بخش های مراقبت ویژه،

استفاده از پرسنل همگن برای ارائه خدمات به بیماران ) به ویژه بانوان ( ، درصورت درخواست بیمار،امكان پذیر باشد .

6.4 در درمانگاه استفاده از پرسنل همگن، نباید مانعی برای کمک رسانی فوری به گیرنده خدمت و

مصدومین باشد .

6.5 درمانگاه از پوشانده شدن مناطقی از بدن گیرنده خدمت كه در مراحل تشخیصی و درمانی نیازی

به مداخله ندارند اطمینان کسب می نماید .

6.6 درمانگاه استانداردهای ملی پوشش بیماران را رعایت می نماید .

7. همراه گیرنده خدمت

7.1 درمانگاه به گیرنده خدمت اجازه می دهد تا در مراحل تشخیصی ازجمله معاینات، فرد معتمد همراه داشته باشد ) همراهی یکی از والدین کودک در تمام مراحل درمان حق کودک است مگر اینكه این امر برخلاف ضرورت های پزشکی باشد (.

8. پاسخ به نیازهای عبادی و اعتقادی گیرنده خدمت

8.1 درمانگاه فرآیندی مکتوب برای پاسخ به درخواست های گیرنده خدمت در زمینه خدمات عبادی اعتقادی را دارد و به آن عمل می نماید .

9. آموزش

9.1 گیرنده خدمت آموزش های ضروری برای استمرار درمان را دریافت می نماید .

10. انتخاب آزادانه و مشارکت

10.1 درمانگاه از فراهم بودن امکان انتخاب و تصمیم گیری آزادانه و آگاهانه گیرنده خدمت مبنی بر دریافت اطلاعات کافی و جامع، اطمینان کسب می نماید .

10.2 درمانگاه پس از ارائه اطلاعات، با درنظر گرفتن شرایط بیمار، زمان لازم و کافی جهت تصمیم گیری و انتخاب در اختیار گیرنده خدمت قرارمی دهد .

10.3 درمانگاه به گیرنده خدمت حق می دهد تا پزشک دومی را به عنوان مشاور انتخاب و از وی نظر خواهی كند .

10.4 درمانگاه از قبول یا رد درمانهای پیشنهادی پس از آگاهی كامل از عوارض احتمالی ناشی از پذیرش یا رد آن مگر در موارد خودکشی یا مواردی که امتناع از درمان، شخص دیگری را درمعرض خطر قرارمی دهد، اطمینان كسب می نماید .

10.5 درمانگاه اعلام نظر قبلی گیرنده خدمت درمورد اقدامات درمانی آتی را در زمانی كه گیرنده خدمت واجد ظرفیت تصمیم گیری است ثبت می نماید و در زمان فقدان ظرفیت تصمیم گیری وی، به عنوان راهنمای اقدامات پزشکی در اختیار ارائه کنندگان خدمات سلامت و تصمیم گیرنده جایگزین گیرنده خدمت قرارمی دهد .

11. رضایت آگاهانه

11.1 در درمانگاه یک لیست مشخص از اقدامات و درمان نهایی كه نیاز به اخذ رضایت كتبی از گیرنده خدمت یا ولی قانونی او دارد، در دسترس است و رضایت آگاهانه براساس آن اخذ می گردد، لیست مذكور حداقل شامل موارد ذیل است :

اقدامات تشخیصی درمانی تهاجمی و جراحی

بیهوشی و آرامبخشی متوسط تا عمیق

استفاده از خون و فرآورد ههای خونی

تحقیقات

اقدامات درمانی پرخطر(حداقل شامل : شوک درمانی، پرت ودرمانی، شیمی درمانی، آنژیوگرافی)

11.2 درمانگاه طی فرآیندی مستند توسط كاركنان آموزش دیده و با مسئولیت پزشک معالج، از گیرنده خدمت، رضایت آگاهانه اخذ می نماید .

11.3 مستندات نشان می دهند، اطلاعات لازم در زمینه خطرات، محاسن و جایگزی نهای روش فعلی قبل از اخذ رضایت نامه آگاهانه از گیرنده خدمت و درصورت لزوم ولی قانوی وی، به زبان ساده و قابل درك، در اختیار گیرنده خدمت قرارمی گیرند .

11.4 رضایت اخذ شده، همراه با تاریخ، ساعت، امضا، اثر انگشت گیرنده خدمت و درصورت لزوم ولی قانونی وی بوده در پرونده گیرنده خدمت درج می گردد .

11.5 اگر رضایت نامه عمومی خدمات مراقبتی در زمان پذیرش بستری یا سرپایی، از گیرنده خدمت اخذ می شود، دامنه و محدودیت های آن به وضوح مشخص شده است .

12. نحوه دریافت هزینه خدمات از گیرنده خدمت

12.1 دریافت هزینه خدمات از گیرنده خدمت، براساس قوانین و آیین نامه های موجود انجام می گیرد .

12.2 انجام تمام اقدامات ضروری در فوریت های پزشکی، بدون ملاحظات مالی و براساس قوانین

جاری انجام می گیرد .

12.3 گیرنده خدمت درصورت ضرورت اعزام و ادامه درمان در سایر مراکز درمانی، قبلاً از وجود تخصص های لازم برای درمان، میزان تعرفه ها و پوشش بیمه های خدمات در مركز درمانی مقصد مطلع میگردد و درصورت امکان حق انتخاب دارد .

13. نظام کارآمد رسیدگی به شکایات

13.1 فرآیند اعلام شکایات یا پیشنهادات با ذکر نام صاحبان فرآیند در محلی قابل رؤیت نصب شده است .

13.2 درمانگاه به گیرنده خدمت اطمینان می دهد تا بدون ترس از مجازات و به وجودآمدن اختلال در كیفیت دریافت خدمات سلامت، بدون ذکر نام، به صورت کتبی و شفاهی به شیوه ای محترمانه و با رعایت قوانین و مقررات به مقامات ذیصلاح شکایت نماید یا پیشنهاد دهد .

13.3 درمانگاه دراسرعوقتبهشکایتگیرندهخدمترسیدگیمی نمایدوخسارتواردهبهوی راجبرانمینماید.