منشور حقوق كاركنان

· از آنجائیکه توفیق خدمت به بیماران نیازمند و نجات جان انسانها در زمره برترین عبادات قرار دارد ، منشور حقوق کارکنان دارالشفا تدوین گردید تا با رعایت آن امكان، خدمت متناسب با شان و منزلت بیماران گرامی فراهم گردد . حق در این منشور به معنی اختیار ، توانایی و مصونیت است و کارکنان می توانند در مواردی بزرگوارانه، از حق خود بگذرند .

· حق مصونیت از هر گونه تعرض و پرخاشگری گفتاری و کرداری.

· حق داشتن امنیت برای ایفای وظایف شغلی اعم از امنیت مالی ، جانی و شغلی.

· حق حمایت و مساعدت قضایی از سوی مسئولین ، در مواردی که به سبب انجام وظایف شغلی مورد پیگرد قرار میگیرند.

· حق امتناع از انجام دادن اعمال خلاف اصول و قواعدحرفه ای که موجب آسیب دیدن جسمی یا روحی بیمار می شود، حق پایبندی به قسم نامه های حرفه ای در حدود شرع و قانون .

· حق تصمیم گیری بر پایه اصول علمی و قانونی و پروتکل های مصوب و حق داشتن استقلال در تصمیم گیری ها در حدود شرح وظایف .

· حق برخورداری از سلوک مناسب و تکریم از سوی مسئولین، کارکنان، ماموران دولتی، بازرسان، بیماران و همراهان ایشان

بخشی از ماده 609 قانون مجازات اسلامی

هرکس با توجه به سمت، به یکی از کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.